Pielęgniarstwo rodzinne - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 850 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 500 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 350 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa rodzinnego i nauk pokrewnych;
 • pogłębioną wiedzę o rodzinie, o strukturze rodziny, więzach, fazach życia rodzinnego, funkcjach rodziny;
 • pogłębioną wiedzę o systemach społecznego i instytucjonalnego wsparcia w zdrowiu i chorobie i świadczeniach zdrowotnych i socjalnych wynikających z odrębnych przepisów;
 • znajomość celów Narodowego Programu Zdrowia i innych programów finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • stosować wiedzę z dziedzin pielęgniarstwa, zdrowia publicznego i innych dyscyplin w połączeniu z najlepszymi dostępnymi danymi praktyki opartej na faktach/dobrej praktyki pielęgniarskiej, tłumaczącymi decyzje i działania pielęgniarki,
 • współpracować z innymi profesjonalistami w sprawowaniu opieki zdrowotnej, w kierunku doskonalenia pielęgniarstwa i innych świadczeń zdrowotnych i społecznych oferowanych w zakresie specjalistycznej praktyki pielęgniarki rodzinnej;
 • rozpoznać potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców i odpowiednio dostosować metody pracy pielęgniarki z uwzględnieniem różnic kulturowych i pielęgniarstwa transkulturowego;
 • udzielać informacji i służyć wiedzą w zakresie specjalistycznego obszaru praktyki dla świadczeniobiorców w zakresie poprawy stylu życia, zapobiegania chorobom/urazom i radzenia sobie ze zmianami w sytuacjach zdrowia, niepełnosprawności, katastrof i klęsk, śmierci;
 • stosować współczesne techniki komunikacji/technologii medycznych w opiece pielęgniarskiej;
 • współpracować z pielęgniarkami, innymi profesjonalistami, grupami zainteresowanymi działaniami zmierzającymi do zmniejszenia zachorowalności i promowania zdrowego stylu życia i zdrowego środowiska w kwestiach istotnych w praktyce specjalistycznej;
 • ustalać pełny plan opieki z uwzględnieniem jej rezultatów, w oparciu o diagnozę pielęgniarską, z zastosowaniem klasyfikacji ICNP (International Classification for Nursing Practice), spostrzeżenia oraz dane o stanie zdrowia, informacje od innych członków zespołu i standardy praktyki pielęgniarskiej.
 • angażować świadczeniobiorców do planowania opieki po upewnieniu się, że uzyskali oni dokładne, zrozumiałe informacje, na podstawie których mogą wyrazić świadomą zgodę na opiekę;
 • prowadzić bieżący, dokładny plan opieki i na bieżąco dokumentację pielęgniarki rodzinnej;
 • prowadzić systematyczny przegląd i weryfikację planu opieki, w miarę możliwości przy współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego lub socjalnego oraz świadczeniobiorców;
 • wdrażać procedury, terapie i sposoby działań, które mieszczą się w zakresie specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej i są zgodne ze standardami i dobrą praktyką pielęgniarską;
 • reagować odpowiednio i na czas na niespodziewane i nagle zmieniające się sytuacje;
 • określić priorytety wychowawcze, opiekuńcze, pielęgnacyjne i terapeutyczne wobec, rodziny i środowiska;
 • dobrać techniki zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych do indywidualnych potrzeb podopiecznego;
 • dostosować teorie pielęgnowania do opracowania i realizowania indywidualnego procesu pielęgnowania;
 • planować i realizować programy profilaktyczne;
 • zapobiegać powikłaniom wynikającym z chorób przewlekłych i niepełnosprawności;
 • przygotować środowisko do przejęcia opieki nad osobami jej potrzebującymi;
 • opracować kryteria, dobrać narzędzia i na ich podstawie ocenić jakość opieki pielęgniarskiej;
 • przygotować ofertę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne.
 • wykorzystuje umiejętność występowania jako rzecznik klientów/pacjentów niezdolnych do reprezentowania siebie lub wyrażania własnego zdania w odniesieniu do wymagań opieki specjalistycznej i pomocy społecznej;
 • buduje relacje pielęgniarkapacjent–rodzina–członkowie zespołu terapeutycznego;
 • staje się rzecznikiem praw pacjenta i rzecznikiem w sytuacji, kiedy pacjenci, rodziny lub sprawujący opiekę proszą o wsparcie lub mają ograniczone możliwości podejmowania decyzji, świadomego udzielania zgody lub kiedy barierę stanowi język;
 • współpracuje w zespole terapeutycznym, odpowiedzialnie podejmuje decyzje i wykazuje gotowość ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji;
 • dba o rozwój zawodowy w pielęgniarstwie rodzinnym z uwzględnieniem wyzwań współczesnego pielęgniarstwa;
 • zobowiązuje się do regularnej oceny swojej praktyki poprzez refleksję, krytyczne myślenie i ewaluację oraz poszukiwanie opinii innych.
Cena katalogowa
5014PLN
Cena promocyjna
4513PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.