Pielęgniarstwo ratunkowe - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich i specjalistycznych działań leczniczopielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:

 • samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
 • pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
 • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
 • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
 • uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 812 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 490 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 322 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego otrzymuje pielęgniarka, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki, położnej;
 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego do sprawowania opieki nad chorym będącym pod opieką jednostek systemu ratownictwa medycznego oraz do planowania, koordynowania i nadzorowania tej opieki;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego;
 • udzielać świadczeń specjalistycznych obejmujących planowanie, realizowanie i ocenę w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego;
 • wykonywać świadczenia specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego zgodnie z zasadami etyki zawodu i poszanowaniem praw pacjenta;
 • monitorować i interpretować dane z różnych źródeł wynikające z choroby/stanu, leczenia i podejmować decyzję o dalszym działaniu;
 • podejmować decyzje, zapewniając bezpieczeństwo opieki i poprawę jakości pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo własne i zespołu;
 • podejmować działania na rzecz rozwoju własnego i członków zespołu;
 • wykorzystywać wyniki badań naukowych do praktyki pielęgniarskiej

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • współpracuje z członkami zespołu w sposób gwarantujący wysoką jakość udzielanych świadczeń;
 • gwarantuje warunki organizacyjne procesu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • krytycznie ocenia kompetencje własne i członków zespołu;
 • ponosi odpowiedzialność za działania własne i członków zespołu;
 • podejmuje decyzje dotyczące delegowania zadań podległym pracownikom.
Cena katalogowa
4869PLN
Cena promocyjna
4382PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.