Pielęgniarstwo psychiatryczne - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do:

 • samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;
 • pełnienia roli lidera;
 • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;
 • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
 • uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 825 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 400 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 425 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki;
 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • posiada wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego, kliniki w psychiatrii, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorych z zaburzeniami psychicznymi

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki;
 • samodzielnie udzielać określonych świadczeń specjalistycznych z zakresu opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną;
 • dobierać środki i metody w świadczeniu opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną;
 • doradzać w zakresie pielęgnowania i opieki członkom zespołu terapeutycznego, pacjentowi i jego rodzinie;
 • prowadzić psychoedukację;
 • prowadzić szkolenia w zakresie psychoedukacji i rehabilitacji psychiatrycznej

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • współpracuje z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu terapeutycznego;
 • ponosi odpowiedzialność za wykonywanie określonych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
 • krytycznie ocenia własne kompetencje z zakresu opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi i jego rodziną;
 • aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad chorym z zaburzeniami psychicznymi.
Cena katalogowa
4674PLN
Cena promocyjna
4207PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.