Pielęgniarstwo pediatryczne - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym, w tym:

 • rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
 • edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
 • współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 810 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 460 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 350 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywanych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego do sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym oraz planowania, koordynowania i nadzorowania tej opieki

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia jakości opieki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • udzielać świadczeń specjalistycznych obejmujących planowanie, realizowanie i ocenę w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • wykonywać świadczenia specjalistyczne w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, regulacjami prawnymi, zasadami etyki zawodu oraz poszanowaniem praw pacjenta;
 • monitorować i interpretować dane z różnych źródeł wynikające z choroby, leczenia i podejmować decyzje o dalszym działaniu;
 • podejmować decyzje zapewniające bezpieczeństwo opieki i poprawę jakości pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pracy personelu pielęgniarskiego;
 • podejmować działania na rzecz rozwoju własnego i członków zespołu;
 • wykorzystywać wyniki badań naukowych do praktyki pielęgniarskiej

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • gwarantuje warunki organizacyjne procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, metody opieki nad pacjentami objętymi opieką w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego;
 • podejmuje decyzje w rozdzielaniu (delegowaniu) zadań pracownikom;
 • krytycznie analizuje kompetencje własne i członków zespołu oraz ocenia potrzeby w zakresie doskonalenia.
Cena katalogowa
4784PLN
Cena promocyjna
4306PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.