Pielęgniarstwo opieki paliatywnej - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
warmińsko-mazurskie

Cel kształcenia

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności do sprawowania samodzielnej, profesjonalnej i całościowej opieki nad dorosłym i dzieckiem z zaawansowaną postępującą chorobą niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, oraz rodziną/opiekunami pacjenta dorosłego i dziecka.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 841 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 470 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 371 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwo opieki paliatywnej otrzymuje pielęgniarka, która:

 • praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
 • zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • filozofii i założeń opieki paliatywnej;
 • historii i rozwoju opieki paliatywnej;
 • struktury organizacyjnej opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce;
 • roli i zadań pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym;
 • trajektorii zbliżania się do śmierci i umierania w różnych schorzeniach ograniczających przeżycie;
 • potrzeb chorego objętego opieką paliatywną i jego bliskich oraz metod ich oceny;
 • diagnozowania, oceny i postępowania objawowego u chorych z zaawansowanymi chorobami ograniczającymi życie;
 • zasad opieki nad chorymi umierającymi i udzielania wsparcia ich bliskim;
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej z chorym objętym opieką paliatywną i jego bliskimi;
 • problemów etycznych związanych z podejmowaniem decyzji medycznych pod koniec życia chorego;
 • pojęcia żałoby przeżywanej prawidłowo oraz żałoby powikłanej i możliwości udzielania wsparcia osieroconym

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • tworzyć i realizować standardy opieki paliatywnej;
 • zastosować metody oceny jakości życia, jakości umierania i jakości opieki u pacjenta objętego opieką paliatywną;
 • zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego;
 • inicjować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną;
 • rozpoznać, ocenić i monitorować ból oraz inne objawy występujące u pacjentów z zaawansowaną chorobą;
 • podać na zlecenie lekarskie dożylnie, zewnątrzoponowo, podskórnie, przezskórnie, doustnie leki niwelujące/łagodzące objawy somatyczne i psychiczne u pacjenta objętego opieką paliatywną;
 • dokonać doraźnej modyfikacji dawki, drogi i postaci leków w razie nasilenia bólu i innych objawów wynikających z przebiegu choroby;
 • w stanach nagłych podać pacjentowi doraźnie, bez zlecenia lekarza leki zamieszczone w wykazie stanowiącym załącznik do programu;
 • monitorować efekty zastosowanego leczenia objawowego farmakologicznego i niefarmakologicznego w opiece paliatywnej;
 • współuczestniczyć w fizjoterapii pacjenta objętego opieką paliatywną;
 • sprawować kompleksową opiekę nad dzieckiem z zaawansowaną chorobą;
 • podjąć działania celem rozwiązania problemów psychicznych, duchowych, społecznych u pacjentów objętych opieką paliatywną i ich rodziny/opiekunów;
 • przeprowadzić analizę holistycznych potrzeb chorego i jego rodziny;
 • monitorować jakość opieki nad chorym umierającym i jakość wsparcia udzielanego rodzinie;
 • komunikować się werbalnie i niewerbalnie;
 • koordynować pracę wolontariuszy;
 • koordynować pracę zespołu interdyscyplinarnego

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • inicjuje działania zmierzające do podnoszenia jakości życia pacjentów objętych opieką paliatywną;
 • potrafi zdefiniować problemy etyczne związane z konkretną sytuacją pod koniec życia chorego i umie je przedyskutować w zespole;
 • wspiera podopiecznych i ich rodziny;
 • rozumie złożoną naturę cierpienia przeżywanego przez umierającego pacjenta, jego bliskich oraz zespołu sprawującego opiekę;
 • ponosi odpowiedzialność za wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej;
 • krytycznie ocenia własne kompetencje w zakresie opieki paliatywnej;
 • stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie opieki paliatywnej;
 • planuje rozwój zawodowy zespołu pielęgniarskiego;
 • kieruje specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
Cena katalogowa
4908PLN
Cena promocyjna
4417PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.