Pielęgniarstwo operacyjne - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 836 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 311 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 525 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki, położnej;
 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem; rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • specjalistyczną wiedzę na temat schorzeń leczonych operacyjnie;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie przebiegu zabiegów operacyjnych objętych programem kształcenia;
 • znajomość technik operacyjnych;
 • wiedzę na temat powikłań mogących wystąpić po zabiegach operacyjnych;
 • wiedzę na temat czynników wpływających na powstanie i rozwój ośrodków chirurgii jednego dnia;
 • wiedzę na temat roli pielęgniarki operacyjnej w organizacji ośrodków chirurgii jednego dnia;
 • wiedzę w zakresie prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • przygotować salę operacyjną, bieliznę, instrumentarium i materiał dodatkowy do operacji;
 • obsługiwać aparaturę medyczną i przygotować ją do zabiegu pod kątem zachowania zasad aseptyki i bezpieczeństwa;
 • zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi w czasie jego pobytu na sali operacyjnej;
 • przygotować pacjenta do specjalistycznego zabiegu operacyjnego;
 • przygotować się do instrumentowania zgodnie z zasadami aseptyki;
 • instrumentować do specjalistycznych zabiegów operacyjnych zgodnie z ich przebiegiem;
 • nadzorować przestrzeganie zasad aseptyki przez zespół operacyjny;
 • uporządkować salę operacyjną i stanowisko pracy po zabiegu operacyjnym

2) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność; orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • współpracuje z interdyscyplinarnym zespołem bloku operacyjnego;
 • systematycznie wzbogaca i aktualizuję swoją wiedzę zawodową;
 • kształtuje swoje umiejętności i dąży do profesjonalizmu;
 • ponosi odpowiedzialność za poziom i jakość świadczonych usług;
 • stosuje się do zasad obowiązującej tajemnicy zawodowej;
 • zachowuje empatię w stosunku do rodziny i bliskich dawcy i biorcy organu;
 • podejmuje działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego;
 • uczestniczy w kształceniu przed- i podyplomowym pielęgniarek.
Cena katalogowa
4475PLN
Cena promocyjna
4028PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.