Pielęgniarstwo internistyczne - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 857 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 430 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 427 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego otrzymuje pielęgniarka, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat wskaźników epidemiologicznych, procedur zapobiegania zakażeniom oraz powikłaniom w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • znajomość teorii i metod zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego, niezbędną do nadzorowania i sprawowania opieki nad chorym leczonym zachowawczo, w oddziale ogólnym internistycznym lub specjalistycznym: kardiologicznym, pulmonologicznym, endokrynologicznym, nefrologicznym, endokrynologicznym, diabetologicznym, hematologicznym, reumatologicznym, geriatrycznym i pokrewnym;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, niezbędną do sprawowania opieki: opieka paliatywna, neurologia, anatomia, fizjologia, patologia, diagnostyka, mikrobiologia, farmakologia, zdrowie publiczne;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk specjalistycznych, niezbędną do przygotowania pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samokontroli;
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz praw pacjenta

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • zastosować model rozwiązywania problemów moralnych występujących w pracy pielęgniarki;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • prowadzić politykę zatrudniania pracowników uwzględniającą zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską nad pacjentami w trakcie hospitalizacji w oddziale internistycznym;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • korzystać z aktualnej wiedzy, badań w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;
 • udzielać samodzielnie określonych świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem zadań pielęgnacyjno-opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych nad chorym oraz w procesie diagnostyczno-leczniczym nadzorowanym przez lekarza prowadzącego terapię u pacjenta ze schorzeniem internistycznym lub neurologicznym;
 • formułować lub korzystać z katalogu diagnoz pielęgniarskich oraz planować opiekę zgodnie z zasadami procesu pielęgnowania;
 • wykonywać świadczenia specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi procedurami, zasadami etyki zawodu i poszanowaniem praw pacjenta;
 • doradzać pacjentom i ich rodzinom w zakresie samoopieki i samokontroli;
 • planować i nadzorować pracę zespołu pielęgniarskiego podczas sprawowania opieki nad pacjentem ze schorzeniem internistycznym lub neurologicznym

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • rozwija współpracę z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • krytycznie analizuje swoją wiedzę i umiejętności oraz planuje własny rozwój;
 • przestrzega karty praw pacjenta oraz kodeksu etyki zawodu pielęgniarki i norm ogólnospołecznych;
 • ponosi odpowiedzialność za wykonywane działania w ramach aktywności zawodowej.
Cena katalogowa
4853PLN
Cena promocyjna
4368PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.