Pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze - specjalizacja dla położnych

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 854 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 522 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 332 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznopołożniczego otrzymuje położna, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki, położnej;
 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • posiada wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego, położniczego, onkologicznego i neonatologicznego, niezbędną do sprawowania opieki nad kobietą w różnych okresach jej życia oraz nad noworodkiem z uwzględnieniem planowania, koordynowania i nadzorowania tej opieki;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk medycznych (położnictwo, ginekologia, ginekologia onkologiczna, neonatologia);
 • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywanych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania zakażeniom szpitalnym oraz ich zwalczania;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego, położniczego, onkologicznego i neonatologicznego;
 • wykonywać świadczenia specjalistyczne w zakresie opieki ginekologicznej i położniczej zgodnie z zasadami etyki zawodu i poszanowaniem praw pacjentki;
 • monitorować i interpretować dane z różnych źródeł wynikające ze stanu zdrowia, choroby, leczenia i podejmować decyzje o dalszym działaniu;
 • podejmować decyzje zapewniające bezpieczeństwo opieki i poprawę jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwo pracy położnych;
 • podejmować działania na rzecz rozwoju własnego i członków zespołu;
 • wykorzystywać wyniki badań naukowych w praktyce położnej

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • gwarantuje warunki organizacyjne procesu udzielania świadczeń zdrowotnych i opiekę w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego, położniczego, onkologicznego i neonatologicznego;
 • rozdziela/deleguje zadania pracownikom;
 • analizuje kompetencje własne i członków zespołu i ocenia potrzeby w zakresie doskonalenia.
Cena katalogowa
5085PLN
Cena promocyjna
4577PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.