Pielęgniarstwo geriatryczne - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 825 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 580 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 245 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki, położnej;
 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • wiedzę o specyficznych mechanizmach procesu starzenia się;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgnowania chorych w podeszłym wieku

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • planować specjalistyczną opiekę pielęgniarską z uwzględnieniem holistycznego sposobu działania niezbędnego w opiece geriatrycznej;
 • wdrażać zaplanowane interwencje pielęgniarskie u pacjentów w wieku podeszłym;
 • różnicować i dostosowywać specyficzne sposoby działania do różnych stanów i sytuacji zdrowotnych chorego

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • szanuje godność i autonomię osób starszych powierzonych jej opiece;
 • wykazuje odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
 • systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu
Cena katalogowa
5145PLN
Cena promocyjna
4631PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.