Pielęgniarstwo epidemiologiczne - specjalizacja dla pielęgniarek i położnych

województwo
dolnośląskie

Cel kształcenia

Celem szkolenia specjalizacyjnego jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 844 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 565 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 279 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego otrzymuje pielęgniarka, położna która:
1) w zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki, położnej;
 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • specjalistyczną wiedzę z zakresu przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym, kontroli epidemii chorób zakaźnych oraz organizacji i funkcjonowania systemu kontroli zakażeń szpitalnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych;
 • znajomość regulacji prawnych odnoszących się do postępowania przeciwepidemicznego i zapobiegawczego wobec chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych;
 • znajomość zasad prowadzenia badań epidemiologicznych oraz analizy i wnioskowania w ramach nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami szpitalnymi;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych,
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • dokonać oceny sytuacji epidemiologicznej i stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • korzystać z aktualnej wiedzy z zakresu epidemiologii oraz zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
 • planować, opracować, wdrażać i nadzorować działania zapobiegawcze i przeciwepidemiczne;
 • opracować ognisko epidemiczne w przypadku zakażeń szpitalnych;
 • realizować zadania specjalisty ds. epidemiologii w zespole kontroli zakażeń szpitalnych;
 • edukować personel w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;
 • prowadzić badanie epidemiologiczne;
 • wykorzystać wskaźniki jakości w nadzorze epidemiologicznym;
 • włączyć nadzór epidemiologiczny do systemu zarządzania jakością;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • promuje zachowania prozdrowotne,
 • ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje w ramach wykonywanych zadań,
 • swoje działania poddaje stałej ocenie;
 • stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie zapobiegania zakażeniom szpitalnym i chorobom zakaźnym;
 • współpracuje ze wszystkimi pracownikami podmiotu leczniczego bez względu na stanowisko.
Cena katalogowa
5166PLN
Cena promocyjna
4650PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.