Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - specjalizacja dla pielęgniarek

województwo
kujawsko-pomorskie

Cel kształcenia

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 979 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 330 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 649 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki otrzymuje pielęgniarka, która:
1) W zakresie wiedzy posiada:

 • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki, położnej;
 • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
 • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
 • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
 • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
 • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
 • wiedzę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • wiedzę na temat regulacji prawnych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

2) W zakresie umiejętności potrafi:

 • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
 • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
 • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
 • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
 • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
 • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
 • świadczyć samodzielną opiekę specjalistyczną z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • wdrażać zasady etyki zawodowej w realizacji opieki nad człowiekiem w stanie zagrożenia życia podczas wykonywania świadczeń z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • edukować chorego i jego rodzinę na temat zagrożeń wynikających ze schorzenia podstawowego lub wykonanego zabiegu operacyjnego.
 • współpracować w zespole terapeutycznym w zakresie podejmowania interwencji resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • prowadzić szkolenia w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz interwencji w stanach nagłych;
 • prowadzić szkolenia w zakresie prowadzenia terapii przeciwbólowej w okresie pooperacyjnym;
 • korzystać z aktualnej wiedzy w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki.

3) W zakresie kompetencji społecznych:

 • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
 • wykazuje się odpowiedzialnością za wykonywanie specjalistycznych świadczeń pielęgniarskich w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • permanentnie ocenia własne kompetencje w zakresie realizacji świadczeń z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
 • stale aktualizuje wiedzę i umiejętności w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Cena katalogowa
4975PLN
Cena promocyjna
4478PLN
Zarejestruj się
UWAGA
Podana cena dotyczy określonej liczby zgłoszeń. Rejestracja daje gwarancję ceny przez 3 dni. Aby utrzymać cenę, prosimy o wpłacenie zaliczki w tym czasie.